Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DSP Konkurs na stanowisko ASYSTENTA - 3 etaty

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA - 3 etaty

Utworzone przez Paweł Woźniak Ostatnio zmodyfikowane 2022-07-19 11:14

Dyrektor

Instytutu Łączności — Państwowego Instytutu Badawczego
w Warszawie

ogłasza
KONKURS

na stanowisko ASYSTENTA

w Instytucie Łączności — Państwowym Instytucie Badawczym
z siedzibą w Warszawie, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa

 

 1. Wymagania stawiane kandydatowi (niezbędne):

 

a.    posiadanie stopnia zawodowego magistra inżyniera Informatyki,

b.    prace badawcze w dziedzinie wspomagania procesów decyzyjnych  potwierdzone publikacjami naukowymi,

c.    znajomość narzędzi programistycznych Python,

d.    znajomość edytora: Latex,

e.    posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie:

i.    badań podstawowych w obszarze systemów wspomagania decyzji wykorzystujących analizę wielokryterialną,

ii.    modelowania matematycznego,

iii.    narzędzi do modelowania i optymalizacji,

iv.    metod analizy danych,

v.    uczenia maszynowego.

f.    udokumentowany dorobek naukowy w obszarze określonym w pkt e;

g.    znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2,

2. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów w celu potwierdzenia wymagań formalnych:

1) wypełnionego zgłoszenia na stanowisko pracownika naukowego — asystenta (tekst zgłoszenia jest do pobrania na stronie internetowej IŁ — PIB);
2) kopii dyplomu lub zaświadczenia o nadaniu stopnia zawodowego magistra inżyniera;
3)    dokumentów potwierdzających dorobek naukowy (pierwsze strony artykułów, itp.);
4)    oświadczenia o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5)    oświadczenie o braku naruszeń zasad etyki w nauce, w szczególności w sprawach określonych
w art. 56 ust. 3 Ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 roku;
6)  oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
7)  oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.
 

3. Termin rozstrzygnięcia konkursu wynosi 7 dni od terminu wskazanego w pkt 6.


4. Zatrudnienie na stanowisku Asystenta nastąpi z dniem podjęcia decyzji przez Dyrektora Instytutu po uzyskaniu opinii Rady Naukowej.


5. Miejscem pracy będzie Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych w Warszawie, Instytut Łączności — Państwowy Instytut Badawczy.


6. Oferty oraz inne dokumenty należy składać do czternastego dnia od daty ogłoszenia niniejszego konkursu, w Dziale Spraw Pracowniczych Instytutu Łączności w Warszawie lub przesłać na adres: Instytut Łączności — Państwowy Instytut Badawczy, Dział Spraw Pracowniczych, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa (w przypadku przesyłki decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem „Konkurs na stanowisko ASYSTENTA”.


7. Przebieg konkursu regulują postanowienia § 1l - § 22 statutu Instytutu Łączności —Państwowego Instytutu Badawczego, zatwierdzonego przez Ministra Cyfryzacji w dniu 7 lipca 2017 roku (Dz. Urz. Min. Cyfr. z dnia 11 lipca 2017 r., poz. 23, tekst dostępny pod adresem internetowym https://www.il-pib.pl/images/stories/o_instytucie/pdf/statut.pdf).

 

Formularz zgłoszenia

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

WYNIKI

Brak kandydatów