Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DSP Konkurs na stanowisko PROFESORA

Konkurs na stanowisko PROFESORA

Utworzone przez Paweł Woźniak Ostatnio zmodyfikowane 2022-05-24 09:49

Dyrektor

Instytutu Łączności — Państwowego Instytutu Badawczego
w Warszawie

ogłasza
KONKURS

na stanowisko Profesor Instytutu

w Instytucie Łączności — Państwowym Instytucie Badawczym
z siedzibą w Warszawie, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa

 

1. Wymagania stawiane kandydatowi (niezbędne):


a. posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub doktora w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplina – informatyka techniczna i telekomunikacja lub nauki pokrewne;

b. posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie:
- badań podstawowych w zakresie elementów i sieci optycznych,
- badań optycznych zjawisk nieliniowych w systemach transmisji światłowodowej,
- optoelektroniki i fotoniki,
- optycznych sieci 5G i 6G,
- ewolucji optycznych systemów transmisyjnych,
- znajomość i zastosowanie metod uczenia maszynowego w fotonice

c. udokumentowany dorobek naukowy;

d. doświadczenie w inicjowaniu, koordynacji i prowadzeniu prac badawczych w zespołach krajowych i międzynarodowych w zakresie określonym w pkt b (udokumentowane uczestnictwem w realizacji projektów badawczych);

e. doświadczenie w promotorstwie przewodów doktorskich z dziedziny fotoniki i telekomunikacji optycznej;

f. co najmniej 5 letni staż pracy w instytutach badawczych lub innych jednostkach naukowych;

g. umiejętność opracowania i wykorzystania numerycznych narzędzi modelowania transmisji optycznej (oraz neuromorficznej inżynierii obliczeniowej);

h. biegła znajomość języka angielskiego;

i. korzystanie w pełni z praw publicznych.

2. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów w celu potwierdzenia wymagań formalnych:


1) wypełnionego zgłoszenia na stanowisko pracownika naukowego — profesora instytutu (tekst zgłoszenia jest do pobrania na stronie internetowej IŁ — PIB);

2) kopii dyplomu nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub doktora;

3) dokumentów potwierdzających, co najmniej 5 letni staż pracy zawodowej w instytutach badawczych lub innych jednostkach naukowych;

4) oświadczenia o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) oświadczenie o braku naruszeń zasad etyki w nauce, w szczególności w sprawach określonych
w art. 56 ust. 3 Ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 roku;

6) oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;

7) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.

3. Termin rozstrzygnięcia konkursu wynosi 7 dni od terminu wskazanego w pkt 6.

4. Zatrudnienie na stanowisku profesora instytutu nastąpi z dniem podjęcia decyzji przez Dyrektora Instytutu po uzyskaniu opinii Rady Naukowej.

5. Miejscem pracy będzie Zespół Telekomunikacji Optycznej w Centralnej Izbie Pomiarów Telekomunikacyjnych (Z12) w Warszawie, Instytut Łączności — Państwowy Instytut Badawczy.

6. Oferty oraz inne dokumenty należy składać do czternastego dnia od daty ogłoszenia niniejszego konkursu, w Dziale Spraw Pracowniczych Instytutu Łączności w Warszawie lub przesłać na adres: Instytut Łączności — Państwowy Instytut Badawczy, Dział Spraw Pracowniczych, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa (w przypadku przesyłki decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem „Konkurs na stanowisko PROFESORA INSTYTUTU”.

7. Przebieg konkursu regulują postanowienia § 1l - § 22 statutu Instytutu Łączności —Państwowego Instytutu Badawczego, zatwierdzonego przez Ministra Cyfryzacji w dniu 7 lipca 2017 roku (Dz. Urz. Min. Cyfr. z dnia 11 lipca 2017 r., poz. 23, tekst dostępny pod adresem internetowym https://www.il-pib.pl/images/stories/o_instytucie/pdf/statut.pdf).

WYNIKI
Brak kandydatów