Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Informacje ogólne Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Utworzone przez Paweł Woźniak Ostatnio zmodyfikowane 2022-10-07 12:09

Zasady przyjmowania skarg i wniosków w Instytucie Łączności-PIB.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje Zarządzenie nr 16 Dyrektora Instytutu Łączności - PIB z dnia 03 grudnia 2012 r.

Podstawa prawna

Do przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków stosuje się przepisy:

  1. działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
  2. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Przedmiot skargi/wniosku

Przedmiotem skargi/wniosku mogą być wszelkie czynności prawne i faktyczne lub też nie podjęcie czynności przez Instytut Łączności - PIB lub jego pracowników.

Wymogi formalne skargi/wniosku

Skarga lub wniosek wnoszone do Instytutu Łączności - PIB zawiera:

  1. imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę lub wniosek;
  2. adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) wnoszącego skargę lub wniosek;
  3. treść skargi lub wniosku (treść może być wyrażona w sposób dowolny, przy czym istotne jest, aby można było na jej podstawie ustalić przedmiot skargi lub wniosku).

Skargę lub wniosek niezawierający imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Sposób i forma składania skarg/wniosków

Skargi i wnioski do Instytutu mogą być wnoszone:

  • pisemnie, na adres Instytutu (adres siedziby głównej lub poszczególnych oddziałów);
  • osobiście w godzinach przyjęć : poniedziałek - piątek 8.00-16.00 pisemnie lub ustnie do protokołu, przy czym, w przypadku złożenia skargi ustnie do protokołu, protokół podpisuje wnoszący skargę lub wniosek oraz wyznaczony pracownik sekretariatu w komórce właściwej ds. obsługi dyrektora Instytutu.

Skargi i wnioski pisemne składa się w kancelarii ogólnej Instytutu w Warszawie:

 

ul. Szachowa 1
04-894 Warszawa
tel.: +48 22 51 28 100
faks: +48 22 51 28 625
e-mail:
 info@il-pib.pl

 

oraz w sekretariatach oddziałów:

 

 

Oddział IŁ w Gdańsku
ul. Jaśkowa Dolina 15
80-252 Gdańsk
tel.: +48 58 341 71 21
tel.: +48 58 341 80 91
faks: +48 58 341 71 12
e-mail: 
gdansk@il-pib.pl

 

Oddział IŁ we Wrocławiu

ul. Swojczycka 38
51-501 Wrocław
tel.: +48 71 36 99 803 (802)
tel.: +48 71 372 88 68
faks: +48 71 372 88 78
e-mail:
 wroclaw@il-pib.pl

 

Skargi i wnioski dotyczące działalności Instytutu można składać również bezpośrednio do Ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Skargi i wnioski załatwia się bez zbędnej zwłoki.

Jeżeli Instytut nie jest właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od daty wpływu do Instytutu, przekazuje ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego lub wnioskującego.

O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się zainteresowanego poprzez doręczenie mu oryginału pisemnej odpowiedzi listem poleconym lub umożliwia mu zapoznanie się z nim osobiście, co zainteresowany potwierdza własnoręcznym podpisem na skardze lub wniosku.

Organ rozpatrujący skargi i wnioski

Skargi i wnioski rozpatruje dyrektor Instytutu.

Przyjęcia interesantów

Interesantów przyjmuje Dyrektor Instytutu, w przypadku jego nieobecności, zastępujący go w tym dniu Zastępca Dyrektora, to jest w każdy poniedziałek w godz. 13.00 - 14.00 przy ul. Szachowej 1, 04-894 Warszawa, a w przypadku, gdy poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, w pierwszym dniu roboczym po nim następującym. Na spotkanie należy zapisać się osobiście lub telefonicznie pod numerem: tel. (22) 51 28 100 w godz. 8.00- 16.00.