Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DGA 2021 DZ/12/21

DZ/12/21

Utworzone przez Maciej Galas Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-14 11:41

Zapewnienie zasobów ludzkich z branży IT na potrzeby realizacji zadań w zakresie wsparcia i rozwoju określonych elementów „Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS"

File Ogłoszenie o wyniku postępowania przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-12-06 11:15
pełna treść
File Wynik postępowania przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-11-02 15:16
pełna treść
File Informacja z otwarcia ofert przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-22 13:29
pełna treść
File Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-18 13:45
pełna treść
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-14 12:03
pełna treść
File SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-14 12:06
Specyfikacja warunków zamówienia
File Załącznik nr A do SWZ/Załącznik nr 1 do Umowy przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-14 12:40
Opis przedmiotu zamówienia
File Załącznik nr 1 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-14 12:06
Formularz oferty
File Załącznik nr 2 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-14 12:10
Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (dotyczy Wykonawcy)
File Załącznik nr 2a do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-14 12:11
Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (dotyczy podmiotu na zasobach którego Wykonawca polega)
File Załącznik nr 3 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-14 12:12
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (dotyczy Wykonawcy)
File Załącznik nr 3a do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-14 12:13
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (dotyczy podmiotu na zasobach którego Wykonawca polega)
File Załącznik nr 4 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-14 12:14
Oświadczenie (wykaz podwykonawców)
File Załącznik nr 5 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-14 12:15
Wykaz wykonanych usług
File Załącznik nr 6 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-14 12:15
Oświadczenie o udostępnieniu zasobów podmiotu trzeciego, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 7 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-14 12:18
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego składane na podstawie art. 117 ust. 4
File Załącznik nr 8 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-14 12:22
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
File Załącznik nr 9 do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-14 12:24
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji,
File Załącznik B do SWZ przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-14 12:31
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy
File Załącznik nr 2 do umowy przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-14 12:32
ZLECENIE WYKONANIA USŁUG
File Załącznik nr 3 do Umowy przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-14 12:34
ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI
File Załącznik nr 4 do Umowy przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-14 12:35
OŚWIADCZENIE
File Załącznik nr 5 do umowy przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-14 12:36
PROTOKÓŁ REALIZACJI USŁUGI
File Załącznik nr 6 do umowy przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-14 12:37
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB WSKAZANYCH W UMOWIE DO KONTAKTU
File identyfikator postępowania przez Maciej Galas — Ostatnio zmodyfikowane 2021-10-14 12:48
pełna treść