Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DSP Konkurs na stanowisko ASYSTENTA

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA

Utworzone przez Marcin Kosewski Ostatnio zmodyfikowane 2021-11-02 09:42

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Cyberbezpieczeństwa

Dyrektor

Instytutu Łączności — Państwowego Instytutu Badawczego

w Warszawie

 

ogłasza

KONKURS

na stanowisko ASYSTENTA

w Instytucie Łączności — Państwowym Instytucie Badawczym

z siedzibą w Warszawie, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa

 

1.     Wymagania stawiane kandydatowi (niezbędne):

a. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych, dyscyplina — matematyka (statystyka), informatyka teoretyczna

b.   znajomość metod testowania ciągów losowych zgodnych z ISO 19790/FIPS 140 

c.     prace badawcze w dziedzinie kryptografii potwierdzone publikacjami naukowymi

d.     znajomość narzędzi programistycznych Python, Cryptol

e.     znajomość edytora: Latex

f.      znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym w mowie i piśmie

g.     co najmniej 5 letni staż pracy zawodowej w zakresie badania i oceny prymitywów kryptograficznych. 

 

2.     Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów w celu potwierdzenia wymagań formalnych:

1)     wypełnionego zgłoszenia na stanowisko pracownika naukowego — asystenta;

2)     kopii dyplomu nadania stopnia naukowego doktora;

3)  dokumentów potwierdzających, co najmniej 5 letni staż pracy zawodowej w zakresie badania 
i oceny prymitywów kryptograficznych; 

4)  oświadczenia o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5)     oświadczenie o braku naruszeń zasad etyki w nauce, w szczególności w sprawach określonych 
w art. 56 ust. 3 Ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 roku;

6)  oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;

7)  oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

3.     Termin rozstrzygnięcia konkursu wynosi 7 dni od terminu wskazanego w pkt 6.

4.     Zatrudnienie na stanowisku Asystenta nastąpi z dniem podjęcia decyzji przez Dyrektora Instytutu po uzyskaniu opinii Rady Naukowej.

5.     Miejscem pracy będzie Zakład Cyberbezpieczeństwa w Warszawie, Instytut Łączności — Państwowy Instytut Badawczy.

6.     Oferty oraz inne dokumenty należy składać do czternastego dnia od daty ogłoszenia niniejszego konkursu, w Dziale Spraw Pracowniczych Instytutu Łączności w Warszawie lub przesłać na adres: Instytut Łączności — Państwowy Instytut Badawczy, Dział Spraw Pracowniczych, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa 
(w przypadku przesyłki decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem „Konkurs na stanowisko ASYSTENTA”.

7.     Przebieg konkursu regulują postanowienia § 1l - § 22 statutu Instytutu Łączności —Państwowego Instytutu Badawczego, zatwierdzonego przez Ministra Cyfryzacji w dniu 7 lipca 2017 roku (Dz. Urz. Min. Cyfr. z dnia 11 lipca 2017 r., poz. 23, tekst dostępny pod adresem internetowym https://www.il-pib.pl/images/stories/o_instytucie/pdf/statut.pdf).