Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DSP Radca Prawny

Radca Prawny

Utworzone przez Marcin Kosewski Ostatnio zmodyfikowane 2020-11-27 14:16

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: Radca Prawny

 Zakres obowiązków:
 1. Prowadzenie wszystkich postępowań, w tym przygotowawczych, egzekucyjnych, sądowo-administracyjnych i administracyjnych przed sądami i innymi organami państwowymi, a dotyczących instytutu, w tym dokonywanie czynności w celu ich wszczęcia, a także postępowań, w których instytut jest stroną, albo w których instytut udziela opinii, wyjaśnień lub występuje w dowolnym innym charakterze, w szczególności dotyczących:
  1. wierzytelności Instytutu z tytułu najmu i bezumownego korzystania po zakończeniu umowy najmu;
  2. roszczeń pracowniczych względem Instytutu;
  3. wierzytelności Instytutu z tytułu wykonywania prac rynkowych;
  4. praw rzeczowych Instytutu związanych z nieruchomościami Instytutu w Warszawie;
  5. wykonywania praw rzeczowych Instytutu względem nieruchomości położonych we Wrocławiu;
  6. wezwań do zapłaty lub innego zachowania i prowadzenie pozostałej korespondencji i czynności poprzedzających wszczęcie postępowania.
 2. Przygotowywanie i opiniowanie projektów regulacji wewnętrznych instytutu (zarządzeń, decyzji, regulaminów, wzorców etc.);
 3. Przygotowywanie projektów wniosków, umów, porozumień oraz ich aneksów, w tym dotyczących dotacji oraz projektów realizowanych przez instytut lub w których instytut rozważa udział;
 4. Interpretacja i opiniowanie proponowanych przez komórki merytoryczne rozwiązań i podejmowanych działań, stosownie do postanowień wynikających z aktów wewnętrznych (np. z regulacji dotyczących zamówień publicznych, gdzie opinia radcy prawnego wymagana jest wprost);
 5. Prowadzenie postępowań z wniosków o dostęp do informacji publicznej. Opracowywanie i udostępnianie informacji bądź przygotowywanie decyzji odmawiających, we współpracy z komórkami merytorycznymi;
 6. Współpraca i wsparcie prawne w realizacji umów i innych zobowiązań pozostających we właściwości komórek merytorycznych, w tym przygotowywanie pism i innych wystąpień;
 7. Przygotowywanie projektów pełnomocnictw;
 8. Opiniowanie pod względem prawnym działań podejmowanych i planowanych do podjęcia przez kierownictwo instytutu;
 9. Przygotowywanie opinii prawnych i propozycji rozstrzygnięć we wszystkich bieżących sprawach zlecanych przez bezpośrednich lub pośrednich przełożonych;
 10. Udział w opiniowaniu projektów dokumentów rządowych (projektów ustaw i rozporządzeń) na etapie ich konsultacji i uzgodnień.
 
Wymagania:
 1. Wykształcenie prawnicze
 2. Wpis na listę radców prawnych
 3. Znajomość ustaw pozostających w obszarze działalności Instytut Łączności, w szczególności:
  1. Ustawa prawo zamówień publicznych
  2. Ustawa o instytutach badawczych
  3. Prawo pracy
  4. Kodeks postępowania administracyjnego
  5. Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  6. Ustawa o finansach publicznych
  7. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  8. Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
  9. Ustawa o dostępie do informacji publicznej
  10. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  11. Ustawa o zarządzaniu mieniem państwowym
 4. Doświadczenie zawodowe, co najmniej rok w zawodzie radcy prawnego
 5. Wiedza systemowa z zakresu funkcjonowania instytutów badawczych
 6. Znajomość zasad techniki prawodawczej
 7. Umiejętność argumentowania
 8. Posiadanie obywatelstwa polskiego
 9. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 10. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca opracowywanie dokumentów w języku angielskim
 11. Dyspozycyjność
 12. Praca pod presją czasu
 13. Umiejętność obsługi komputera
 
Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: E.Wojciechowska@il-pib.pl E.Wojciechowska@il-pib.pl