Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Informacje ogólne Kierownictwo Rada Naukowa IŁ

Rada Naukowa IŁ

Utworzone przez Anita Sterna Ostatnio zmodyfikowane 2012-05-10 11:44

Rada Naukowa: organ stanowiący, inicjujący, opiniodawczy i doradczy Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

Do zakresu działania Rady Naukowej należy w szczególności:

 • uchwalanie statutu Instytutu;
 • przeprowadzanie konkursu na stanowisko dyrektora;
 • występowanie z wnioskami do ministra nadzorującego o powołanie lub odwołanie dyrektora;
 • opiniowanie kandydatów na stanowiska zastępców dyrektora, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym;
 • opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych Instytutu, a także rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań;
 • zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;
 • opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji Instytutu oraz stałej współpracy Instytutu z innymi osobami prawnymi;
 • opiniowanie regulaminu organizacyjnego;
 • opiniowanie rocznego planu finansowego;
 • opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • opiniowanie podziału zysku Instytutu;
 • opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;
 • opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych;
 • przeprowadzanie przewodów doktorskich oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego w zakresie dyscypliny "Telekomunikacja";
 • wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego;
 • opiniowanie programów prowadzonych przez Instytut studiów podyplomowych i doktoranckich.