Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DAD 2014 DAG/A-2/2014

DAG/A-2/2014

Utworzone przez Irena Gawłowska Ostatnio zmodyfikowane 2014-07-02 13:12

Przetarg nieograniczony na Modernizację instalacji elektrycznych rozdzielni NN w budynku stacji transformatorowej w Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie przy ul. Szachowej 1.

File Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-07-02 14:09
Pełna treść ogłoszenia
File Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-06-12 15:02
Pełna treść zawiadomienia
File Wyjaśnienia treści SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-06-06 14:39
Pełna treść wyjaśnień
File Załacznik nr 1- wersja w wordzie przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-06-06 09:37
Formularz ofertowy - wersja w wordzie
File Załacznik nr 2 - wersja w wordzie przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-06-06 09:37
Oświadczenie o spełnieniu warunków - wersja w wordzie
File Załącznik nr 3 - wersja w wordzie przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-06-06 09:38
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wersja w wordzie
File Załącznik nr 3A - wersja w wordzie przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-06-06 09:39
Informacja /oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej - wersja w wordzie
File Załącznik nr 6 - wersja w wordzie przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-06-06 09:40
Wykaz wykonanych robót - wersja w wordzie
File Załącznik nr 7 - wersja w wordzie przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-06-06 09:41
Wykaz osób - wersja w wordzie
File Załącznik nr 7A - wersja w wordzie przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-06-06 09:42
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień - wersja w wordzie
File Wyjasnienia treści SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-06-03 10:35
Pełna treść wyjasnień
File Ogłoszenie o zamówieniu przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-05-22 13:51
Pełna treść ogłoszenia
File SIWZ przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-05-22 13:51
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
File Załącznik nr 1 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-05-22 13:54
Formularz ofertowy
File Załącznik nr 2 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-05-22 13:56
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
File Załącznik nr 3 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-05-22 13:57
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
File Załącznik nr 3A przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-05-22 14:00
Informacja/oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
File Załącznik nr 4 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-05-22 13:57
Wzór umowy
File Załącznik nr 5 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-05-22 13:58
Przedmiar robót
File Załącznik nr 6 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-05-22 14:00
Wykaz wykonanych robót
File Załącznik nr 7 przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-05-22 14:01
Wykaz osób
File Załącznik nr 7A przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-05-22 14:02
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
File STWiOR przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-05-22 14:03
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
File Projekt wykonawczy przez Irena Gawłowska — Ostatnio zmodyfikowane 2014-05-22 14:04
Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych rozdzielni NN