Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Zakłady DSP KONKURS na stanowisko Profesora Nadzwyczajnego

KONKURS na stanowisko Profesora Nadzwyczajnego

Utworzone przez Kinga Bogus Ostatnio zmodyfikowane 2019-05-09 11:55 - wygasł

Dyrektor Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ogłasza KONKURS na stanowisko Profesora Nadzwyczajnego w Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym - do Centralnej Izby Pomiarów Telekomunikacyjnych.

1. Wymagania stawiane kandydatowi (niezbędne):

1) posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych, dyscyplina –optyka lub nauki pokrewne;

2) posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie:

a. badań podstawowych w zakresie propagacji fal elektromagnetycznych o częstotliwościach optycznych, terahercowych i mikrofalowych;

b. badań optycznych zjawisk nieliniowych w systemach transmisji światłowodowej;

c. optoelektroniki i fotoniki sub-falowej;

d. optycznej komutacji i przetwarzania sygnału;

e. ewolucji optycznych systemów transmisyjnych.

3) udokumentowany dorobek naukowy w obszarze określonym w pkt 2;

4) doświadczenie w inicjowaniu, koordynacji i prowadzeniu prac badawczych w zespołach krajowych i międzynarodowych w zakresie określonym w pkt 2 (udokumentowane uczestnictwem w realizacji projektów badawczych);

5) doświadczenie w promotorstwie przewodów doktorskich z dziedziny fotoniki i telekomunikacji optycznej;

6) co najmniej 5 letni staż pracy w instytutach badawczych lub innych jednostkach naukowych;

7) umiejętność opracowania i wykorzystania numerycznych narzędzi modelowania transmisji optycznej oraz fotonicznych elementów przełączania i przetwarzania sygnału;

8) biegła znajomość języka angielskiego;

9) korzystanie w pełni z praw publicznych.

 

2. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów w celu potwierdzenia wymagań formalnych:

1) wypełnionego zgłoszenia na stanowisko pracownika naukowego – profesora nadzwyczajnego (tekst zgłoszenia jest do pobrania na stronie internetowej IŁ – PIB pod adresem

bip.itl.waw.pl/bip/zakl/dsp/3-zgloszenie.doc/at_download/file );

2) kopii dyplomu nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego;

3) dokumentów potwierdzających, co najmniej 5-letni staż pracy w instytutach badawczych lub innych jednostkach naukowych;

4) oświadczenia o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) oświadczenie o braku naruszeń zasad etyki w nauce, w szczególności w sprawach określonych w art. 56 ust. 3 Ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 roku;

6) oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;

7) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

3. Termin rozstrzygnięcia konkursu wynosi 7 dni od terminu wskazanego w pkt 6.

 

4. Zatrudnienie na stanowisku Profesora nadzwyczajnego nastąpi z dniem podjęcia decyzji przez Dyrektora Instytutu po uzyskaniu opinii Rady Naukowej.

 

5. Miejscem pracy będzie Centralna Izba Pomiarów Telekomunikacyjnych w Warszawie, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy.

 

6. Oferty oraz inne dokumenty należy składać do czternastego dnia od daty ogłoszenia niniejszego konkursu, w Dziale Spraw Pracowniczych Instytutu Łączności w Warszawie lub przesłać na adres: Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Dział Spraw Pracowniczych, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa (w przypadku przesyłki decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Profesora Nadzwyczajnego”.

 

7. Przebieg konkursu regulują postanowienia § 11 - § 22 statutu Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego, zatwierdzonego przez Ministra Cyfryzacji w dniu 7 lipca 2017 roku (Dz. Urz. Min. Cyfr. z dnia 11 lipca 2017 r., poz. 23, tekst dostępny pod adresem internetowym https://www.il-pib.pl/images/stories/o_instytucie/pdf/statut.pdf).